ໂອນເງິນຜ່ານບັນຊີທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ
 • ເລກບັນຊີ: 095-12-00-01070602-001
 • ຊື່ບັນຊີ: NILAKONE CHANTHAVIXAY
 • ຫຼັງຈາກໂອນແລ້ວແຈ້ງໃບໂອນ,ອີເມວ ຫຼື Username ໃຫ້ແອັດມີນຕາມເບີຫຼືລິ້ງດ້ານລຸ່ມ
 • +856 20 5449 8210
 • https://wa.me/message/GT7URLCL52HZH1
 • ໂອນເງິນຜ່ານບັນຊີທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ
 • ເລກບັນຊີ: 054-2001-000000-4764
 • ຊື່ບັນຊີ: NILAKONE CHANTHAVIXAY
 • ຫຼັງຈາກໂອນແລ້ວແຈ້ງໃບໂອນ,ອີເມວ ຫຼື Username ໃຫ້ແອັດມີນຕາມເບີຫຼືລິ້ງດ້ານລຸ່ມ
 • +856 20 5449 8210
 • https://wa.me/message/GT7URLCL52HZH1
 • ໂອນເງິນຜ່ານບັນຊີທະນາຄານພັດທະນາລາວ
 • ເລກບັນຊີ: 036-1500-41000-4377
 • ຊື່ບັນຊີ: NILAKONE CHANTHAVIXAY
 • ຫຼັງຈາກໂອນແລ້ວແຈ້ງໃບໂອນ,ອີເມວ ຫຼື Username ໃຫ້ແອັດມີນຕາມເບີຫຼືລິ້ງດ້ານລຸ່ມ
 • +856 20 5449 8210
 • https://wa.me/message/GT7URLCL52HZH1
 • ໂອນເງິນຜ່ານບັນຊີທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ
 • ເລກບັນຊີ: 0000-2001-001-59387
 • ຊື່ບັນຊີ: ນິລະກອນ ຈັນທະວິໄຊ
 • ຫຼັງຈາກໂອນແລ້ວແຈ້ງໃບໂອນ,ອີເມວ ຫຼື Username ໃຫ້ແອັດມີນຕາມເບີຫຼືລິ້ງດ້ານລຸ່ມ
 • +856 20 5449 8210
 • https://wa.me/message/GT7URLCL52HZH1
 • ໂອນເງິນຜ່ານບັນຊີທະນາຄານເອຊີລີດາລາວ
 • ເລກບັນຊີ: 189583-1-0-1901
 • ຊື່ບັນຊີ: NILAKONE CHANTHAVIXAY
 • ຫຼັງຈາກໂອນແລ້ວແຈ້ງໃບໂອນ,ອີເມວ ຫຼື Username ໃຫ້ແອັດມີນຕາມເບີຫຼືລິ້ງດ້ານລຸ່ມ
 • +856 20 5449 8210
 • https://wa.me/message/GT7URLCL52HZH1